0 

Eigen foto

Geef karakter aan jouw foto.
Selecteer een afbeelding en zie direct het resultaat!

Pas indien nodig eenvoudig de uitsnede aan.
TIP voor het beste resultaat: zoom zo ver mogelijk in op het onderwerp.

Diameter :     
Tijdelijk gratis lijst t.w.v. €79,- (mat zwart staal)

,-

Gratis verzending, binnen 7 dagen in huis.

14 dagen zichttermijn. Niet tevreden? Geld terug.


Wat anderen zeggen

★★★★★

Linda:

"Prachtig kunstwerk gemaakt door Studio Stringart!

Heel apart en echt anders dan een gewoon schilderij of een fotoafbeelding. Een echt kunstwerk! Er wordt echt meegedacht door Joost en er wordt meegekeken naar het mooiste resultaat. Zeer tevreden en zal zeker nog eens een mooi artwork bestellen. Heel blij mee!"

Eline Goethals:

"Heel tevreden, niet alleen over de communicatie, ook de levering en het eindresultaat zijn TOP!Prachtig kunstwerk gemaakt door Studio Stringart!"

Tea:

"Oog in in oog met een oog dat mijn ‘soul’ had geraakt In de pop-up store viel mijn oog op het oog dat naar ik later vernam “Soul” heet, mooie naam voor dit eigentijdse kunstwerk. Na enkele dagen door de ontwerper zelf bezorgd bij mij thuis omdat ik het nogal een zwaar en onhandig formaat vond om mee te nemen in de bus. Erg leuk om hem ontmoet te hebben. Gaat een mooi plekje krijgen aan mijn muur."

×
× Download PDF

Algemene voorwaarden Studio String Art

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Studio String Art

Vestigingsadres
Evestraat 2
5503 XN  Veldhoven

KvK-nummer: 75803100

Artikel 2 - Definities

 1. 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

 2. 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

 3. 3.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Studio String Art en wederpartij en alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Studio String Art. 

 2. 2.Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met Studio String Art worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst. 

 3. 3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 4 - Bestellingen en overeenkomsten

 1. 1.De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling. 

 2. 2.Studio String Art behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren. 

 3. 3.De consument mag de overeenkomst ontbinden zolang de bestelling niet is klaargemaakt voor transport door Studio String Art. 

Artikel 5 - Prijzen

 1. 1.Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW, inclusief verzendkosten en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. 

 2. 2.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld. 

Artikel 6 - Levertermijn

 1. 1.Gegeven levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor Studio String Art. 

 2. 2.Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat Studio String Art op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden. 

 3. 3.Bij vooruitbetaling gaat de levertermijn in na ontvangst van de betaling. 

 4. 4.De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering. 

Artikel 7 - Gebruik producten

 1. 1.De wederpartij draagt zorg dat de aangeboden producten degelijk bevestigd worden. 

 2. 2.De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet degelijk monteren. 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. 1.Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of dienst door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

 2. 2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, op kosten van de consument, binnen 14 werkdagen aan de ondernemer retourneren, conform de door Studio String Art verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 3. 3.Bij een retournering zal het oorspronkelijke bedrag van het betreffende product zoals vermeld op de factuur worden terugbetaald, tenzij het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet. 

 4. 4.Indien er waardevermindering aan het product ontstaat doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan, wordt deze waardevermindering in rekening gebracht en afgetrokken van het terug te betalen bedrag. 

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

 1. 1.Studio String Art staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 2. 2.Indien wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt een garantietermijn van 12 maanden, behalve als anders is overeengekomen. 

Artikel 10 - Levering

 1. 1.Wanneer de levering incompleet, beschadigd of onjuist is dient de wederpartij binnen 7 dagen na ontvangst hier schriftelijk melding van te maken bij Studio String Art. Bij gebreke hiervan behoudt Studio String Art het recht klachten niet meer in behandeling te nemen en wordt geacht dat de wederpartij de levering heeft goedgekeurd. 

 2. 2.De wederpartij is verplicht geleverde producten te controleren alvorens deze in gebruik te nemen. 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. 1.Producten blijven eigendom van Studio String Art, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. 

Artikel 12 - Betaling

 1. 1.Door wederpartij verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 2. 2.Studio String Art behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de wederpartij verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen. 

 3. 3.De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Studio String Art verschuldigde. 

 4. 4.Studio String Art is gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen voor administratieve handelingen die plaatsvinden op verzoek van de klant. 

 5. 5.Indien de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Studio String Art echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. 

Artikel 13 - Overmacht

 1. 1.Studio String Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. 1.Indien Studio String Art aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

 2. 2.Studio String Art is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio String Art is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

 3. 3.Indien Studio String Art aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio String Art beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 4. 4.Studio String Art is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

Sluit

Foto wordt geladen . . .
×

Kies de uitsnede door de foto te vergroten en verschuiven.

      -      +